Arduino Digital/Analog Output

V tomto návode si ukážeme ako môže MATLAB spolupracovať s doskou Arduino MEGA. Zameriame sa na výstup a to ako digitálny tak analógový.
320 Downloads
Updated 29 Aug 2019

View License

Digitálny a analógový výstup

V tojmto návode si ukážeme ako môže MATLAB spolupracovať s doskou Arduino MEGA 2560. Zameriame sa na výstup a to ako digitálny tak analógový (PWM).

čo budeme potrebovať?
* doska Arduino MEGA 2560
* USB kábel typu A-B
* rezistor 220 Ohm
* LED (napr. červená)
* bread board (BB-301)
* prepojovacie drôty
* počítač/notebook
* MATLAB
* Arduino Support from MATLAB

Cite As

Martin Foltin (2024). Arduino Digital/Analog Output (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/72584-arduino-digital-analog-output), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

MATLAB Release Compatibility
Created with R2019a
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Version Published Release Notes
1.0.2

vychytávky

1.0.1

vychytané drobnosti

1.0.0