Kvadratická rovnica [CMPLX]

Pozrite sa kde sa nachádzajú komplexné korene kvadratickej rovnice.
17 Downloads
Updated 4 May 2020

View License

Kvadratická rovnica pre tých čo to vedeli a zabudli, rovnako ako pre tých, ktorí to nevedeli a chcú to vedieť. Vhodné aj pre tých, ktorí nemajú matematiku radi.

Cite As

Martin Foltin (2024). Kvadratická rovnica [CMPLX] (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/74873-kvadraticka-rovnica-cmplx), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

MATLAB Release Compatibility
Created with R2020a
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Version Published Release Notes
1.0.1

zlepšený popis

1.0.0